บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด(มหาชน)
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2520 โดยมีทุนจดทะเบียนเมื่อเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท ที่ตั้งสำนักงานและโรงงานบนเนื้อที่ทั้งสิ้น 30 ไร่ 27 ตารางวา อยู่ ณ เลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 250 ล้านบาท
ตลอดเวลาไม่น้อยกว่าสามทศวรรษที่บริษัทฯ เติบโตมาอย่างไม่หยุดยั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายที่ว่า “การเติบโตพร้อมกับคุณภาพ” โดยทั่วไปธุรกิจการเกษตรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และเป็นเวลาหลายปีที่บริษัทฯ ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่ามั่นคง ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเชื่อถือและการสนับสนุนของลูกค้าที่มีผลต่อกิจกรรมของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เองยังยืนหยัดในคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ สุปรีมฟีดส์ พรีเมี่ยมฟีดส์ และ เพียวไพร์ดฟีดส์ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอาหารสัตว์สำหรับไก่ ไก่ไข่ เป็ด สุกร โคนม โคเนื้อและนกกระทาโดยมีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศโดยผ่านผู้แทนจำหน่ายและจำหน่ายให้กับฟาร์มต่างๆ โดยตรง
จากระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา บริษัทฯมีการขยายตัวของการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งในส่วนของทุนจดทะเบียน ย่อมเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าบริษัทฯมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ จึงมีปณิธานอย่างแน่วแน่ในอันที่จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อสาธารณชนในนโยบายของบริษัทฯ คือ การเติบโตอย่างสม่ำเสมอพร้อมไปกับคุณภาพของสินค้า
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ ผลิตลูกไก่ให้กับเกตษรกรที่ใช้อาหารสัตว์ และมีฟาร์มปู่ย่าสุกรเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สุกรไว้จำหน่ายอีกด้วย